Tālrunis: +371 26320041
E-pasts: info@fiin.lv

Izmaiņas Mikrozņēmumu nodokļa likumā, kas stājas spēkā 01.01.2014.

08.01.2014   •  11:55    •   Kategorija: Jaunumi

Normas, kas stājās spēkā 01.01.2014.

1. Mikrouzņēmumu nodokļa likums (likums) ir papildināts ar normu, kas ļauj mikrouzņēmumam nepiemērot mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) papildlikmi 20% apmērā, ja:

  • darbinieku skaits ir lielāks par pieciem, bet salīdzinājumā ar pirmstaksācijas gadu un pirmstaksācijas gadā salīdzinājumā ar gadu, kas ir pirms pirmstaksācijas gada, tas ir pieaudzis par 1 vai 2 darbiniekiem; 
  • taksācijas gadā apgrozījums pārsniedz EUR 100 000, bet apgrozījuma pieaugums salīdzinājumā ar pirmstaksācijas gada apgrozījumu vai tā gada apgrozījumu, kas ir pirms pirmstaksācijas gada, nepārsniedz 30%.  

   Ja papildlikme netiek piemērota, tad atkārtoti izvēlēties maksāt MUN, MUN maksātājs var ne agrāk kā pēc pieciem gadiem. 

2. Gadījumos, ja taksācijas periodā iepriekšējo taksācijas periodu MUN deklarācija tiek iesniegta ar nokavējumu vai kāda no iesniegtajām iepriekšējo taksācijas periodu deklarācijām tiek precizēta un tiek konstatēts, ka ir pārsniegts kāds no likumā noteiktiem ierobežojumiem, tad MUN maksātāja statuss tiek zaudēts ar pēctaksācijas periodu, savukārt taksācijas periodos (kalendārajos gados), kuros nepamatoti ir izmantots MUN maksātāja statuss MUN likme ir 20%.

 3. Uz mikrouzņēmuma darbinieka un mikrouzņēmuma īpašnieka ienākumu attiecina arī izsniegto avansu, ja par to vai tā daļu nav veikts norēķins 90 dienu laikā pēc komandējuma vai darba brauciena beigām, bet pārējos gadījumos - 90 dienu laikā no skaidrās vai bezskaidrās naudas avansa izsniegšanas dienas.

 4. Likums ir papildināts ar normu attiecībā uz darbiniekiem izsniegtajiem aizdevumiem, nosakot, ka izsniegtais aizdevums, kas, saskaņā ar likumu Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN), ir ienākumam pielīdzināms aizdevums, neietilpst mikrouzņēmuma darbinieka ienākumā un ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likumu par IIN.

 5. Darba devējiem, kuriem ir MUN maksātāja statuss, ir noteikts pienākums līdz 30.novembrim informēt darbiniekus par MUN maksātāja statusa zaudēšanu ar nākošo gadu. Ja minētā prasība nav ievērota, tad darba devējam ir pienākums pārskaitīt budžetā algas nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (gan darba devēja, gan darba ņēmēja daļu) no saviem līdzekļiem par laiku no 1.janvāra līdz dienai, kad pagājis mēnesis kopš darbinieks ir saņēmis darba devēja rakstveida brīdinājumu.

 Norma, kas piemērojama ar taksācijas periodu no 01.01.2014.

 Mikrouzņēmumiem, kuriem kalendārā gadā nav bijis apgrozījums vai aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis nepārsniedz EUR 50, ir pienākums iemaksāt budžetā mikrouzņēmumu nodokli EUR 50 apmērā.

 Norma, kas stājās spēkā 01.07.2014.

 Fiziskā vai juridiskā persona, kura ir personālsabiedrības biedrs, nevar būt MUN maksātāja. Minētā norma stājas spēkā 01.07.2014., paredzot pārejas periodu, kurā MUN maksātājam, kas ir personālsabiedrības biedrs, ir iespēja izstāties no personālsabiedrības.

 Laika posmā, kamēr mikrouzņēmums vēl ir personālsabiedrības biedrs, uz mikrouzņēmumu attiecināmo personālsabiedrības peļņas daļu apliek ar MUN, piemērojot likumā noteikto MUN papildlikmi 20% apmērā.

Norma, kas stājas spēkā 01.01.2015.

 MUN likme 9% tiks piemērota mikrouzņēmumu apgrozījumam līdz EUR 7000. Savukārt apgrozījumam no EUR 7000,01 līdz EUR 100 000 euro 2015.gadā tiek piemērota MUN likme 11 %, 2016.gadā – 13%, bet, sākot ar 2017.gadu, – 15%.

______________________________________ 

05. janvāris, 2014 / Valsts ieņēmumu dienests