Tālrunis: +371 26320041
E-pasts: info@fiin.lv

Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” attiecībā uz aizņēmumiem

08.01.2014   •  15:19    •   Kategorija: Jaunumi

 Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. Tajos  ir ietverts īpašs regulējums attiecībā uz aizdevumiem nolūkā novērst situācijas, kad aizdevumu sniegšanas juridisko formu izmanto, lai izmaksātu fiziskajām personām ienākumus, kuri netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Aizdevuma neatmaksāto daļu pielīdzina ienākumam 6 mēneša pēdējā dienā pēc aizdevuma līgumā noteiktā aizdevuma atmaksas termiņa vai 66 mēneša pēdējā dienā (no aizdevuma izsniegšanas dienas), ja aizdevuma līgumā noteiktais aizdevuma atmaksas termiņš pārsniedz 60 mēnešus, un, ja aizdevums pārsniedz 1500 euro un netiek izsniegts ārstniecības vai izglītības izdevumu segšanai .

 Aizdevumus dala trīs grupās:

1)                 aizdevumi, kas izsniegti fiziskajai personai vai tās ģimenes locekļiem (radniecībā līdz trešajai pakāpei) ārstniecības vai izglītības izdevumu segšanai, bezskaidras naudas norēķinu veidā un tā izlietojumu pamato ar attaisnojuma dokumentiem, kas apliecina līdzekļu izlietojumu līgumā norādītajam mērķim divu gadu laikā;

2)                 salīdzinoši mazi aizdevumi (no viena aizdevēja nepārsniedz 1500 euro);

3)                 pārējie aizdevumi.

 Pirmās divas aizdevumu grupas netiek pielīdzinātas ienākumiem. Tāpat ienākumam netiek pielīdzināti aizdevumi, kurus fiziskajai personai izsniegusi persona, ar kuru to saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē.

Savukārt attiecībā uz pārējiem aizdevumiem, aizdevuma neatmaksāto daļu pielīdzina ienākumam sestā mēneša pēdējā dienā pēc aizdevuma līgumā noteiktā aizdevuma atmaksas termiņa vai sešdesmit sestā mēneša pēdējā dienā (no aizdevuma izsniegšanas dienas), ja aizdevuma līgumā noteiktais aizdevuma atmaksas termiņš pārsniedz sešdesmit mēnešus.

 Aizdevuma līgumam ir noteikti kritēriji, atkarībā no kuru izpildes nosaka atbildīgo par iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksu:

1) aizdevuma līgums ir noslēgts rakstiski;

2) aizdevums tiek izsniegts bezskaidras naudas veidā un aizdevuma atmaksa veicama bezskaidras naudas veidā;

3) aizdevuma līgumā noteiktais aizdevuma atmaksas termiņš nepārsniedz 60 mēnešus;

4) aizdevējam nav nodokļu parādu aizdevuma izsniegšanas dienā, kas vecāki par vienu mēnesi no attiecīgā nodokļa likumā noteiktās samaksas dienas;

5) maksimālais aizdevuma apmērs nepārsniedz reizinājumu, kas iegūts 30 procentus no aizdevuma ņēmēja vidējiem mēneša bruto ienākumiem pie aizdevēja pēdējo 12 mēnešu laikā līdz aizdevuma izsniegšanas dienai reizinot ar 60, bet ja aizdevuma ņēmējs – īpašnieks (dalībnieks, biedrs) negūst ienākumus no aizdevēja – maksimālais aizdevuma apmērs nepārsniedz uz aizdevuma ņēmēju attiecināmo aizdevēja pašu kapitāla apmēru (saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu);

6) visu fiziskajām personām sniegto aizdevumu summa nepārsniedz aizdevēja pašu kapitālu (saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu).

 Ja aizdevuma līgums atbilst minētajiem kritērijiem, tomēr aizdevums rezultātā netiek atmaksāts, par nodokļa nomaksu ir atbildīgs aizdevuma ņēmējs – fiziskā persona, kura nomaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Savukārt, ja aizdevuma līgums neatbilst minētajiem kritērijiem – aizdevējs. Aizdevējs iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinā aizdevuma neatmaksāto daļu pielīdzina ienākumam pēc nodokļa nomaksas un aprēķināto nodokli iemaksā budžetā līdz ienākuma mēnesim sekojošā mēneša piektajam datumam.  

Ja ienākumam pielīdzināmais aizdevums izsniegts aizdevēja darbiniekam, padomes vai valdes loceklim, papildus iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatlikmei (2014.gadā 24%) piemēro papildlikmi 22% apmērā.

 Ja aizdevums pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas tiek atmaksāts, tad fiziskā persona – iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs - var iesniegt gada ienākumu deklarāciju un atgūt samaksāto nodokli.

 Vienai fiziskajai personai izsniegtajam aizdevumam (aizdevumu summai) pārsniedzot 15 000 euro, likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nosaka pienākumu informēt Valsts ieņēmumu dienestu par to līdz nākošā gada 1.jūnijam.

Informēšanas pienākums, ja aizdevējs ir komersants, individuālais uzņēmums (zemnieka vai zvejnieka saimniecība), kooperatīvā sabiedrība, nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība, biedrība, nodibinājums, organizācija, fiziskā persona, kas reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja, vai uz līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas, ir noteikts aizdevējam.

Savukārt informēšanas pienākums ir noteikts aizdevuma ņēmējam, ja aizdevējs ir fiziskā persona — rezidents, kas aizdevumu nesniedz savas saimnieciskās darbības ietvaros, vai nerezidents.

 Likums nosaka, ka par aizdevumiem, kuri izsniegti līdz 2013.gada 31.decembrim, ja to neatmaksātā daļa no viena aizdevēja pārsniedz 15 000 euro, informāciju Valsts ieņēmumu dienestā ir jāsniedz aizdevuma ņēmējam līdz 2014.gada 30.jūnijam.

 Informācija nav jāsniedz par aizdevumiem, ja aizdevēju un aizdevuma ņēmēju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē, kā arī ja aizdevējs ir kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība, vai kapitālsabiedrība, kura saņēmusi speciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai.