Tālrunis: +371 26320041
E-pasts: info@fiin.lv

IIN atlaides darbinieku ēdināšanas izdevumiem

09.02.2017   •  11:04

Sākot ar 2017.gada 1.janvāri, no maksātāja ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēdz darba devēja apmaksātos darba koplīgumā noteiktos darbinieka ēdināšanas izdevumus, ja netiek pārsniegti 480 euro gadā (vidēji 40 euro mēnesī) un darba devējs izpilda šādus nosacījumus:

1) darba devēja apmaksātie darba koplīgumā noteiktie visu darbinieku ēdināšanas izdevumi nepārsniedz piecus procentus no darba devēja gada kopējā bruto algu fonda;

2) darba devējs nodarbina vismaz sešus darbiniekus;

3)  darba devējam nav nodokļu ( nodevu)  parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

4) darba devējs nav atzīts par vainīgu pārkāpumā saistītā ar darbinieku nodarbināšanu vai darba drošību pamatojoties uz kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas nolēmumu,

5) darba devējs ir veicis saimniecisko darbību vismaz vienu pilnu kalendāra gadu

6) darba devējam nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas netiek likvidēts.

 

Ja darba devējs ir grupas uzņēmums un darba koplīguma nosacījumi attiecas uz visu uzņēmumu grupu, tad 5. kritēriju attiecina uz visiem uzņēmumu grupas dalībniekiem kopumā.

 

 Kas ir darba koplīgums?

Darba koplīgums ir darba devēja un darbinieku rakstiska vienošanās, kas paredz darbiniekiem labvēlīgākus noteikumus nekā noteikts Darba likumā un citos darba tiesisko attiecību regulējošos normatīvajos aktos. 

 

 Kas noslēdz darba koplīgumu?

 Darba koplīguma noslēgšanu var ierosināt darbinieku arodbiedrība, darba devējs vai darbinieku pilnvaroti pārstāvji.