Tālrunis: +371 26320041
E-pasts: info@fiin.lv

Pamatkapitāla izteikšana eiro

23.01.2014   •  09:46

Kapitālsabiedrībai, kuras pamatkapitāls un pamatkapitāla daļu (akciju) nominālvērtība ir izteikta latos, būs jāveic pāreja uz eiro no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 30.jūnijam.

Ja kapitālsabiedrība līdz 2016.gada 30.jūnijam nebūs veikusi pāreju uz eiro, kapitālsabiedrības dibināšanas dokumenti būs pretrunā ar likumu. Uzņēmumu reģistram tas būs pamats iesniegt prasību tiesā par sabiedrības darbības izbeigšanu, ievērojot triju mēnešu brīdināšanas kārtību.

Tā kā SIA informācija par daļas nominālvērtību un katram dalībniekam piederošo daļu skaitu tiek norādīta dalībnieku reģistrā, pārejai uz eiro būs nepieciešams veikt izmaiņas ne tikai statūtos, bet arī dalībnieku reģistrā. Attiecīgie dokumenti ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistram.

 

Lai izteiktu pamatkapitālu eiro, Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz šādi dokumenti:

1. Pieteikums izmaiņām (18.veidlapa);

2. Dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola izraksts;

3. Pilna statūtu teksta jaunā redakcija - 2 eksemplāri;

4. Statūtu grozījumu teksts - 1 eksemplārs;

5. SIA jāiesniedz arī dalībnieku reģistra nodalījums, kurā pamatkapitāla daļas nominālvērtība izteikta eiro.

 

 Dalībnieku reģistru precizē, ierakstot tajā jauno daļas nominālvērtību EUR.

 Piemērs:

Vienas daļas (akcijas) nominālvērtība:

10 LVL = 14.23EUR (noapaļo uz leju) = 14 EUR

 Piemērojot, augstāk norādīto formulu, nepieciešams sākotnējo latos esošo pamatkapitālu pārrēķināt eiro. Pārrēķinot 2000 Ls pamatkapitālu eiro, iegūst 2845,74 eiro. Tad pamatkapitāls jādala ar katram dalībniekam (akcionāram) piederošo daļu proporcionālo īpatsvaru un jauno daļas (akcijas) nominālvērtību. Rezultātā dalībniekam (akcionāram) tiks aprēķinātas un sadalītas jaunās daļas (akcijas), bet piederošo daļu (akciju) proporcionalitāte netiks mainīta. Dalībnieku reģistru precizē, papildus esošo daļu kārtas numuriem ierakstot jauno daļu kārtas numurus.

 Piemērs:

Pamatkapitāls ir 2000LVL (=2845,74EUR – formulā nenoapaļo).

Daļas nominālvērtība ir 10 LVL = 14 EUR.

Diviem dalībniekiem pieder 40 % un 60 % daļu.

 Aprēķins.

 1.dalībniekam pieder:

 2845,74/100x40

_____________      =  81,31 (tā kā piederēt var tikai veselas daļas, tad pieder 81 daļa)

           14

 2.dalībniekam pieder: 

2845,74/100x60

_____________    = 121,96 (tā kā piederēt var tikai veselas daļas, tad pieder 122 daļas)

           14

 

 Visa pamatkapitāla aprēķināšana eiro

Lai aprēķinātu visa jaunā pamatkapitāla apmēru eiro, vispirms saskaita visiem dalībniekiem piederošās daļas (81 + 121) un tad šo summu reizina ar vienas daļas (akcijas) nominālvērtību (14 EUR). Attiecīgi precizē statūtus, ierakstot tajos šo aprēķināto pamatkapitāla apmēru.

Piemērs:

SIA pamatkapitāla apmērs EUR:

(81 + 121) x 14 = 2828 EUR

 

Atlikuma aprēķināšana

Vērtību, ko nevar izteikt jaunās pamatkapitāla daļās (akcijās) un sadalīt tās proporcionāli kapitālsabiedrības dalībniekiem, izmaksā kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) vai ieskaita kapitālsabiedrības rezervēs.

Piemērs:

Atlikuma izmaksa vai ievietošana rezervēs:

2845,74 – 2828 = 17,74 EUR

Piemērā atlikums ir 17,74 EUR, ko nevar izteikt jaunās pamatkapitāla daļās, jo SIA daļas nominālvērtība ir 14 EUR. Līdz ar to šo summu izmaksā kapitālsabiedrības dalībniekam vai ieskaita kapitālsabiedrības reserves.

 

Atvieglojumi kapitālsabiedrībām, veicot pamatkapitāla daļu (akciju)

denomināciju no latiem uz eiro

 1. Vienkāršais balsu vairākums dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmuma pieņemšanai.

2. Pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas (akcijas) denominācija nav uzskatāma par pamatkapitāla samazināšanu Komerclikuma izpratnē.

3. Nav nepieciešama parakstu notariāla apliecināšana uz Uzņēmumu reģistram iesniedzamajiem dokumentiem.

4. Atbrīvojums no valsts nodevas.

5. Atbrīvojums no maksas par komercreģistra ierakstu izsludināšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”