Tālrunis: +371 26320041
E-pasts: info@fiin.lv

Valdes locekļu atbildība par uzņēmuma nodokļu parādiem.

30.01.2015   •  18:02

 

Likumā “Par nodokļiem un nodevām” ir iekļauta jauna XI nodaļa "Juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšana", kuras 60.pantā noteikta valdes locekļu atbildība par nodokļu parādiem, ņemot vērā piecus kritērijus:

 

1)      ja nokavēto nodokļu maksājumu summa pārsniedz 50 minimālās algas (18 000 eiro);

 

2)      lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir paziņots juridiskajai personai;

 

3)      pēc nokavēto nodokļu maksājumu izveidošanās aktīvi atsavināti ieinteresētajai personai;

 

4)      sastādīts akts par piedziņas neiespējamību;

 

5)      ja nav iesniegts juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikums.

 

Konstatējot minētās piecas pazīmes, VID trīs mēnešu laikā no akta par piedziņas neiespējamību sastādīšanas dienas brīdina juridisko personu un to valdes locekli, kura pilnvaru laikā nokavētie nodokļu maksājumi izveidojušies, par procesa, kas paredz kavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu budžetam no attiecīgā juridiskās personas valdes locekļa, uzsākšanu.

 

 Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 60.panta otrā daļa nosaka: ja juridiskajai personai ir vairāki valdes locekļi, viņi par juridiskās personas nokavētajiem nodokļu maksājumiem atbild solidāri.