Tālrunis: +371 26320041
E-pasts: info@fiin.lv

Latvijas nodokļu likmes

UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKLIS

Standarta likme 15%

PAMATLĪDZEKĻU NOLIETOJUMA LIKMES

Kategorija Likme
Ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi 10%
Dzelzceļa ritošais sastāvs un tehnoloģiskās iekārtas, jūras un upju flotes transportlīdzekļi, flotes un ostu tehnoloģiskās iekārtas, enerģētiskās iekārtas 20%
Skaitļošanas iekārtas un to aprīkojums, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums 70%
Naftas izpētes un ieguves platformas kopā ar to funkcionēšanai nepieciešamajām iekārtām, naftas izpētes un ieguves kuģi 15%
Vieglie automobiļi (vērtība < LVL 30 000) 30%
Pārējie pamatlīdzekļi 40%
*Augstāk minētās likmes tiek aprēķinātas no atlikušās vērtības.

 

NODOKĻA MAKSĀTĀJS VAR RĒĶINĀT NOLIETOJUMU, PIEMĒROJOT KOEFICIENTU 1,5:

 • no palielinātās pamatlīdzekļa iegādes vērtības (jaunām tehnoloģiskām iekārtām, kas iegādātas laikā no 2009. līdz 2013. gadam),
 • no palielinātās nemateriālo ieguldījumu vērtības (patentiem un preču zīmēm, kas reģistrētas pēc 2009. gada 1. janvāra).

Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi

Apliekamais ienākums jāpalielina par izdevumiem, kas nav tieši saistīti ar saimniecisko darbību, kā arī par izdevumiem sociālās infrastruktūras objektu uzturēšanai, piemērojot tiem koeficientu 1,5.

Avansa maksājumi

Nodokļu maksātājs var pats noteikt mazākus avansa maksājumus, ja ir samazinājies peļņas apmērs. Ja starpība starp aprēķināto nodokli un maksātāja noteiktajiem samazinātajiem avansa maksājumiem nepārsniedz 20% no aprēķinātā nodokļa, tad piemaksājamo nodokļa summu neuzskata par nokavēto nodokļa maksājumu un tai nepiemēro nokavējuma procentus.

Iepriekšējo gadu zaudējumu pārnešana

Zaudējumus var segt no nākamo 8 taksācijas periodu apliekamā ienākuma, ja tie aprēķināti un radušies līdz 2007. gadam. Zaudējumi, kas pareizi aprēķināti un radušies taksācijas periodā, kas sākās 2008. gadā vai vēlāk, var tikt segti hronoloģiskā secībā no nākamo taksācijas periodu apliekamā ienākuma neierobežoti ilgu laiku. Nodokļu maksātāji, kas reģistrēti īpaši atbalstāmajās teritorijās, neierobežoti ilgu laiku var segt zaudējumus, kas radušies 2005. gadā un vēlāk.

NODOKĻA IETURĒŠANA NO MAKSĀJUMIEM NEREZIDENTIEM

Latvijā ar nodokli tiek aplikti šādi Latvijas nerezidentiem veiktie maksājumi.

 • Dividendes* 0%/15%
 • Atlīdzība par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem 10%
 • Saistītām personām veiktie procentu maksājumi** 10%
 • Latvijā reģistrētu komercbanku saistītām personām veiktie 5% procentu maksājumi**
 • Maksājumi par tiesībām izmantot autortiesības uz literāru 15%vai mākslas darbu**
 • Maksājumi par pārējiem intelektuālā īpašuma veidiem** 5%
 • Atlīdzība par Latvijā esoša nekustamā vai kustamā 5%īpašuma izmantošanu nekustamā īpašuma kompānijas daļu atsavināšanu 2%

* 15% nodokli piemēro tikai dividendēm, ko Latvijas rezidents izmaksā nerezidentam no zemu nodokļu vai beznodokļu valsts vai teritorijas.

** No 2013.gada 1.jūlija nodoklis nav jāietur, ja procenti tiek izmaksāti citas ES vai EEZ valsts rezidentam. No 2014.gada 1.janvāra atbrīvojums attiecas uz visiem procentu maksājumiem nerezidentiem, izņemot procentu maksājumus, kas veikti zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās reģistrētiem/dibinātiem uzņēmumiem/personām.

Nodokļa likmes iespējams samazināt, piemērojot nodokļu konvenciju atvieglojumus (konvenciju saraksts atrodams kartes beigās)

Nodoklis ir jāmaksā tad, kad tiek veikts maksājums.

Latvijā nav kapitāla pieauguma nodokļa uzņēmumiem. Akciju/kapitāla daļu atsavināšana netiek aplikta ar nodokli, izņemot kapitālsabiedrības, kas ir zemu nodokļu vai beznodokļu valsts vai teritorijas rezidents, akciju/kapitāla daļu atsavināšanu. Apliekamais ienākums ir jāpalielina par zaudējumiem no akciju/kapitāla daļu atsavināšanas.

Dividendes, kas saņemtas no zemu nodokļu vai beznodokļu valsts/teritorijas rezidenta ir apliekamas ar nodokli, piemērojot standarta likmi. No citiem saņemtās dividendes nav apliekamas ar nodokli.

MIKROUZŅĒMUMU NODOKLIS

Ar 2015.gada 1.janvāri tiem mikrouzņēmumiem, kuru apgrozījums pārsniedz 7000 euro, tiks piemērotas šādas mikrouzņēmumu nodokļa likmes:

- apgrozījumam līdz 7000 euro – 9%;

 - apgrozījumam no 7001 līdz 100 000 euro – 11%., kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, uzņēmuma ienākuma nodokli un riska nodevu.

IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS

Likmes

Latvija piemēro fiksētu 23% nodokļa likmi apliekamiem ienākumiem un ienākumiem, ko gūst pašnodarbinātas personas no saimnieciskās darbības.

Neapliekamie darbinieka ienākumi / atvieglojumi

 • Noteikta veida pensiju un dzīvības/veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumi (līdz 10% no bruto algas);
 • Neapliekamais minimums 75 EUR mēnesī.
 • Atvieglojums par apgādājamo 165 EUR mēnesī.

Speciālas likmes noteiktiem ieņēmumu veidiem:

 • Ienākums no kapitāla pieauguma – 15%
 • Dividendes – 10%
 • Procenti vai līdzīgi ienākumi – 10%
 • Ienākums no privātiem pensiju fondiem un dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu – 10%

Ar nodokli apliekami darbinieka labumi

 • Dzīvošanas pabalsts
 • Darba devēja nodrošināta dzīvesvieta
 • Pārcelšanās pabalsts
 • Darba devēja apmaksāta apdrošināšana (ar izņēmumiem)
 • Medicīniskā aprūpe
 • Izglītības izdevumi
 • Komandējumu izdevumu, kas pārsniedz noteiktos limitus, atlīdzināšana
 • Ārvalstu un/vai vietējo nodokļu atlīdzināšana
 • Darba devēja dāvanas

Ārvalstu ienākuma aplikšana ar nodokli

Ja ir ievēroti noteikti nosacījumi, Latvijas rezidentu ārvalstīs gūtais ienākums nav apliekams ar nodokli Latvijā.

Valdes locekļu nosacītais ienākums

Kapitālsabiedrības valdes locekļa nosacītais ar algas nodokli apliekamis ienākums ir  360 euro, ja  kapitālsabiedrībā neviens darbinieks vai valdes loceklis nesaņem algota darba ienākumus vismaz minimālas algas apmērā, bet kapitālsabiedrības apgrozījums konkrētajā mēnesī ir vismaz pieckāršotas minimālās mēneša darba algas apmērā (2015.gadā 1800 euro). Paredzēts, ka šī norma netiks piemērota kalendāra gadā, kurā kapitālsabiedrība reģistrēta Uzņēmumu reģistrā (kurā tā ir uzsākusi darbību).

SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas jāveic no bruto darba ienākumiem. Sociālo iemaksu veikšanai nav noteikts maksimālais apmērs. Personām, kuras nodarbina darba devējs – Latvijas rezidents vai citas ES vai EEZ dalībvalsts darba devējs, sociālo iemaksu likmes 2014. gadā ir šādas:

 • Darba devēja likme 23,59%
 • Darba ņēmēja likme 10,50%

ES un EEZ dalībvalstu pilsoņiem, kas ieradušies Latvijā īstermiņa nosūtījumā, piemērojami atsevišķi izņēmumi.

Ja darba devējs nav reģistrēts kādā ES vai EEZ dalībvalstī, sociālo iemaksu likmes ir šādas:

 • Latvijas pilsoņiem, kas strādā Latvijā – 34,09% (sadalījums 23,59% un 10,50%)
 • Ārzemniekiem, kas ir Latvijas rezidenti – 33,19%

Ar Ministru kabineta noteikumiem noteikts sociālo iemaksu objekta maksimālais apmērs - 46 400 EUR (32 600 Ls) apmērā.

PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS

Standarta PVN likme ir 21%, samazinātā likme – 12%.

Zemāk minētajiem darījumiem piemērojama PVN 0% likme

 • Preču eksportam un piegādēm ES teritorijā
 • Ar preču eksportu, importu un tranzīta pārvadājumiem saistītiem pakalpojumiem
 • Pakalpojumi, kas tieši saistīti ar precēm, kas ievestas no trešajām valstīm un nav izlaistas brīvam apgrozījumam ES teritorijā, ja piegādes veiktas brīvajās zonās vai muitas noliktavās
 • Preču un pakalpojumu piegādēm, kas saistītas ar starptautisko transportu un glābšanas kuģiem
 • Starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem
 • Preču un pakalpojumu piegādēm diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām

Ar PVN neapliekamo darījumu piemēri

 • Darījumi ar akcijām un citiem vērtspapīriem
 • Banku un finanšu pakalpojumi, izņemot seifu un inkasācijas nomu
 • Apdrošināšanas darījumi
 • Pakalpojumi, kas cieši saistīti ar sociālo aprūpi un palīdzību
 • Medicīniskās aprūpes nodrošināšana
 • Izglītības pakalpojumi
 • Nekustamā īpašuma atsavināšana, izņemot nelietotu ēku un nepabeigtu celtniecības objektu pārdošanu
 • Dzīvojamo telpu īre
 • Derības, izlozes un cita veida azartspēles

PVN 12% likmi piemēro

 • medikamentiem, medicīniskajām precēm un iekārtām
 • zīdaiņiem paredzētajiem izstrādājumiem
 • laikrakstu, žurnālu, biļetenu un citas periodikas piegādēm
 • sabiedriskā transporta pakalpojumiem Latvijā
 • siltumenerģijas piegādēm iedzīvotājiem
 • mācību literatūras un oriģinālliteratūras izdevumu piegādēm
 • malkas un koksnes kurināmā piegādēm iedzīvotājiem

Speciāli nosacījumi:

 • ir iespējams veidot PVN maksātāju grupas
 • ieviests īpašs nodokļa režīms preču importa darījumos
 • iespējams koriģēt priekšnodokli, samazinot budžetā maksājamo PVN par zaudētā parāda nodokļa summu
 • reversā PVN piemērošanas kārtība iekšzemes darījumiem ar kokmateriāliem, metāllūžņiem un būvniecības pakalpojumiem
 • iespēja izvēlēties piemērot nodokli lietota nekustamā īpašuma pārdošanai.

PVN kompensācija lauksaimniekiem ir 14%.

TRANSPORTLĪDZEKĻA EKSPLUATĀCIJAS NODOKLIS

Nodokli maksā fiziskās un juridiskās personas par to īpašumā, valdījumā vai turējumā esošiem Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļiem.

 • Nodokļa likmi transportlīdzekļiem, kas Latvijā pirmo reizi ir reģistrēti pēc 2005.gada 1.janvāra, nosaka, summējot attiecīgās nodokļa likmes par transportlīdzekļa pilnu masu, jaudu un motora tilpumu.
 • Nodokli transportlīdzekļiem, kas reģistrēti līdz 2005.gadam, nodokļa likmi nosaka tikai pēc motora tilpuma.

UZŅĒMUMU VIEGLO TRANSPORTLĪDZEKĻU NODOKLIS

Likums nosaka, ka uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā komersanti, par katru turējumā vai īpašumā esošu vieglo transportlīdzekli, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kurš reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa apmēru pēc 2005.gada 1.janvāra reģistrētiem transportlīdzekļiem un tādiem transportlīdzekļiem, kuru reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, nosaka atkarībā no motora tilpuma:

 

Objekts

 

Motora tilpums

cm3

Nodokļa likme

mēnesī

Ls

(līdz 31.12.2013.)

euro

(no 01.01.2014.)

Vieglie transportlīdzekļi, kuri pirmo reizi reģistrēti pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuriem transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu

 

līdz 2000

 

19,00

 

27,03

 

no 2001 līdz 2500

 

30,00

 

42,69

 

virs 2500

 

40,00

 

56,91

Pārējie vieglie transportlīdzekļi

-

30,00

42,69

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS

Pašvaldības nosaka nodokļa likmi robežās no 0,2-3% no īpašuma kadastrālās vērtības. Likme virs 1,5% var tikt noteikta tikai gadījumos, kad īpašums netiek atbilstoši apsaimniekots. Ja pašvaldība nav izdevusi saistošos noteikumus par nodokļa likmēm līdz iepriekšējā gada 1.novembrim, piemērojamas šādas likmes:

 

 • Par īpašumu un zemi, kas tiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, kā arī inženiertehniskajām būvēm – 1,5% no īpašuma kadastrālās vērtības
 • Par lauksaimniecībā neizmantotu zemi – 3% no kadastrālās vērtība
 • Par vidi degradējošām un cilvēka drošību apdraudošām ēkām – līdz 3% no kadastrālās vērtības (ja ievēroti noteikti nosacījumi)
 • Par dzīvojamām mājām un dzīvokļiem un papildtelpām (garāžām, noliktavām utt.), kas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā
  • 0,2% no kadastrālās vērtības, ja tā nepārsniedz EUR 56 915
  • 0,4% no kadastrālās vērtības no EUR 56 915 līdz EUR 106 715
  • 0,6% no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz EUR 106 715

Minimālais nodokļa maksājums katram nodokļa maksātājam konkrētajā pašvaldībā ir EUR 7,11.

NODOKĻU KONVENCIJAS

Ar šādām valstīm Latvijai 2014. gadā ir spēkā esošas nodokļu konvencijas:

 • Albānija
 • Armēnija
 • ASV
 • Austrija
 • Azerbaidžāna
 • Baltkrievija
 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Dienvidkoreja
 • Francija
 • Grieķija
 • Gruzija
 • Horvātija
 • Igaunija
 • Islande
 • Itālija
 • Izraēla
 • Īrija
 • Kanāda
 • Kazahstāna
 • Kirgīzija
 • Krievija
 • Ķīna
 • Lielbritānija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Maķedonija
 • Malta
 • Maroka
 • Melnkalne
 • Moldova
 • Nīderlande
 • Norvēģija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Serbija
 • Singapūra
 • Slovākija
 • Slovēnija
 • Somija
 • Spānija
 • Šveice
 • Turcija
 • Tadžikistāna
 • Ukraina
 • Ungārija
 • Uzbekistāna
 • Vācija
 • Zviedrija

Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzam kontaktēties ar mums!