Tālrunis: +371 26320041
E-pasts: info@fiin.lv

Kontu plāni

Konta numurs Konta nosaukums
  Nemateriālie ieguldījumi
111000 Pētniecības un uzņēmuma attīstības izmaksas
112000 Preču zīmes, licences, patenti
113000 Citi nemateriālie ieguldījumi
114000 Uzņēmuma nemateriālā vērtība
118100 Avansa maksājumi par pētniecības / attīstības izdevumiem
118200 Avansa maksājumi par koncesijām un patentiem
118300 Avansa maksājumi par datorprogrammām
118400 Avansa maksājumi par preču zīmēm
118500 Avansa maksājumi par citiem nemateriāliem ieguldījumiem
119100 Pētniecības un attīstības izmaksu norakstītā daļa
119200 Koncesiju un patentu norakstītā daļa
119300 Datorprogrammu vērtības norakstītā daļa
119400 Preču zīmju norakstītā daļa
119500 Citu nemateriālo ieguldījumi norakstītā daļa
  Pamatlīdzekļi
121100 Zeme
121200 Ēkas un būves
122100 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
123100 Tehnoloģiskās iekārtas
123200 Tehnoloģiskās mašīnas
124110 Vieglās automašīnas
124120 Kravas transporta līdzekļi, piekabes
124130 Citi transporta līdzekļi
124210 Datortehnika 
124310 Pārējie pamatlīdzekļi 
125100 Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas
128100 Avansa maksājumi par  pamatlīdzekļiem
129100 Ēku, būvju nolietojums
129200 Tehnisko iekārtu, mašīnu nolietojums
129300 Pārējo pamatlīdzekļu nolietojums
  Ilgtermiņa ieguldījumi
131000 Ieguldījumu īpašumi
  Bioloģiskie aktīvi
141000 Bioloģiskie aktīvi
  Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
151100 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā
152100 Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām
153100 Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā
154100 Aizdevumi asociētajām sabiedrībām
155100 Pārējie vērtspapīri
156100 Pārējie ilgtermiņa aizdevumi un debitori.
157100 Pašu akcijas un daļas
158100 Aizdevumi uzņēmuma dalībniekiem un valdei
  Krājumi
211000 Izejvielas un materiāli - izmaksas
211900 Izejvielas un materiāli - norakstījumi
212000 Nepabeigtie ražojumi - izmaksas
213000 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai - izmaksas
214000 Nepabeigtie pasūtījumi - izmaksas
219000 Avansa maksājumi par precēm Latvijas rezidentiem
219200 Avansa maksājumi par precēm Latvijas nerezidentiem
  Īstermiņa debitori 
231100 Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem, LV
231200 Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem, ES
231300 Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem, 3.valstis
232100 Radniecīgo sabiedrību parādi
233100 Asociēto uzņēmumu parādi
234110 Avansi par pakalpojumiem
234210 Citi debitori- pārmaksātās nauda
234310 Norēķini ar citiem debitoriem- drošības nauda
234411 Avansa norēķini
234451 Komandējuma nauda/Darba braucieni 
234510 Pārmaksātie nodokļi PVN
234520 Pārmaksātie nodokļi UIN
234530 Pārmaksātie nodokļi IIN
234540 Pārmaksātie nodokļi VSAOI
234910 Šaubīgie debitori
236100 Īstermiņa aizdevumi sabiedrības dalībniekiem un valdei
  Nākamo periodu izdevumi
241000 Apdrošināšanas izdevumi
241010 Pētniecības un uzņēmuma attīstības izmaksas
241020 Darbinieku meklēšanas un testēšanas izmaksas (gada laikā)
241030 Pārējie nākamo periodu izdevumi (gada laikā)
241040 Reprezentācijas izdevumi (uzkrājošais konts)
  Naudas līdzekļi
261000 Kase LVL
262000 Norēķinu konts  LVL
262010 Norēķinu konts LVL (karte)
262100 Norēķinu konts  USD
262200 Norēķinu konts EUR
  Pašu kapitāls 
311000 Pamatkapitāls
321000 Akciju emisijas uzcenojums
  Rezerves
331000 Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
351000 Likumā noteiktās rezerves
352000 Rezerves pašu akcijām vai daļām
353000 Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves
354000 Pārējās rezerves
  Peļņa 
361000 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
362000 Pārskata gada nesadalītā peļņa
  Uzkrājumi
411000 Uzkrājumi pensijām pielīdzinātām saistībām
421000 Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem
431000 Citi uzkrājumi
  Ilgtermiņa kreditori
501110 Aizņēmumi pret obligācijām i/t
501210 Akcijās pārvēršamie aizņēmumi
501311 Ilgtermiņa aizņēmumi no bankas
504111 Ilgtermiņa aizņēmumi no līzinga kompānijām
501491 Citi ilgt. aizņēmumi
502100 Norēķini par saņemtajiem ilgtermiņa avansiem
502500 Norēķini par saņemtajiem ilgtermiņa avansiem, celtniecības pakalpojumiem
503100 Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
505100 Norēķini par ilgtermiņa parādiem radniecīgām sabiedrībām
506100 Norēķini par ilgtermiņa parādiem asociētām sabiedrībām
507100 UIN
507200 Atliktais nodoklis
508100 Pārējie ilgtermiņa kreditori
508200 Nākamo periodu ieņēmumi – ilgt.
508300 Neizmaksātās dividendes – ilgt.
  Īstermiņa kreditori
513110 Īstermiņa aizņēmumi no bankas 
514110 Īstermiņa aizņēmumi no līzinga kompānijas 
514910 Citi īst. aizņēmumi
521100 No pircējiem saņemtie avansi
522100 Pārmaksātās naudas summas
523100 Saņemtās drošības naudas
531100 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
551000 Norēķini par īstermiņa parādiem radniecīgām sabiedrībām
561000 Norēķini par īstermiņa parādiem asociētām sabiedrībām
571100 Norēķini par UIN
571200 Uzkrātās saistības UIN
572100 Norēķini par PVN
575100 Norēķini par IIN
576100 Norēķini par VSAOI
577110 Citi nodokļi
581000 Aprēķinātā darba alga
581100 Deponētā darba alga
581200 Alimentu ieturējumi
581210 Ieturējumi saskaņā ar tiesas spriedumu
581220 Pārējie ieturējumi
581900 Citi īstermiņa kreditori
582100 Nākamo periodu ieņēmumi
583100 Norēķini par dividendēm
  Uzkrātās saistības
584100 Uzkrātās saistības – norēķini ar piegādātājiem
584210 Uzkrātās atvaļinājuma nauda – alga
584220 Uzkrātās atvaļinājuma nauda – VSAOI
  Nākamo periodu ieņēmumi
591000 Nākamo periodu ieņēmumi
  Pārdošanas ieņēmumi
61100 No preču pārdošanas LR rezidentiem
61102 No preču pārdošanas LR nerezidentiem
61111 No nomas LR rezidentiem
61112 No pakalpojumu sniegšanas LR nerezidentiem
61118 Nocenotās preces
61190 Atgrieztās preces (-)
63100 Komisijas un starpniecības ieņēmumi
64200 Piešķirtās atlaides
65300 Pamatlīdzekļu pārdošana
65400 Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas
65500 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas
  Iepirkto preču pašizmaksa
711100 Materiāli
711900 Palīgmateriāli
712100 Preču piegādes izdevumi
712200 Remonti pašu autotransportam
712300 Pārējie auto transporta izdevumi
713100 Saņemtās atlaides
714100 Taras izdevumi
715000 Muitas un ievednodevas
717000 Samaksa par darbiem un pakalpojumi no ārienes
  Administratīvie un saimnieciskie izdevumi
721100 Strādnieku darba algas
721200 Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem strādniek
721300 Strādniekiem izsniegtās dāvanas
721200 Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem strādniek
724000 Pārējās izmaksas personālam
731100 Sociālais nodoklis no darbinieku algām
733400 Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva
741000 Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana (tiešās izmaksas)
742100 Pamatlīdzekļu nolietojums
744000 Uzkrājumu izveidošana šaubīgajiem debitoriem
744300 Krājumu vērtības norakstīšana
744400 Biroja inventārs
754100 Aktīvu apdrošināšana
754200 Preču apdrošināšana
754400 Auto apdrošināšana
755000 Citi nodokļi un nodevas no saimnieciskās darbības
756000 Apmācības un treniņu uzdevumi
757000 Komandējumu ceļa izmaksas
757100 Komandējumu ceļa izmaksas Latvijā
757200 Dienas nauda
757300 Viesnīcu izmaksas
765000 Reklāmas izdevumi
767000 Mārketinga uzdevumi
769000 Citi pārdošanas izdevumi
771300 Fiksētās sakaru līnijas
771400 Pasta izdevumi
771500 Mobīlo sakaru izmaksas
771600 Interneta izmaksas
772000 Biroja īres un komunālo pakalpojumu izmaksas
772100 Biroja remonta un apkopes izmaksas
772200 Biroja apsardzes izdevumi
772500 Iedzīves priekšmeti
772710 Veidlapu un pārējās izdevumi
772720 Iekārtu un inventāra sīki papildinājumi un uzlabojumi
773000 Juristu pakalpojumu apmaksa
774000 Gada pārskata un revīzijas izdevumi
775000 Naudas apgrozījuma blakus izdevumi
776000 Degvielas izmaksas
776100 Nomas maksa transportam
776300 Administrācijas izdevumi
776500 Auto tehniskā apkope/remonts
776600 Auto transporta nodevas CSDD
777000 Citi saimnieciskās darbības izdevumi
777010 Darbinieku apdrošināšana
778100 Reprezentācijas izdevumi (60%)
778200 Reprezentācijas izdevumi (40%)
  Ieņēmumi un izdevumi no finanšu darbības
812000 Pārējie ieņēmumi no procentiem un tiem pielīdzināmi ieņēmumi
815000 Ienākumi no valūtas kursa paaugstināšanās
816000 Saņemtās soda naudas un līgumsodi
817000 Peļņa no ārzemju valūtas pārdošanas vai pirkšanas
819000 Citi ieņēmumi
822000 Samaksātie procenti un tiem pielīdzināmie izdevumi
822900 Samaksātie līzinga procenti
825000 Zaudējumi no valūtu kursa pazemināšanās
826000 Samaksātās soda naudas un līgumsodi
827000 Zaudējumi no ārzemju valūtas pirkšanas vai pārdošanas
829000 Citi finansiālie izdevumi
831000 Ārkārtas ieņēmumi
841000 Ārkārtas izdevumi
861000 Peļņa vai zaudējumi
  Peļņas izlietojums
871000 Peļņas izlietojums
871100 Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa
871120 Rezervju izveidošana
871130 Pārnesamie zaudējumi
871140 Dalībieku zaudējumu kompensācija
871160 Pārejie asignējumi
871200 Iepriekšējo gadu zaudējumi
871210 Likumā paredzēto rezervju veidošana
871220 Citu rezervju izveidošana
871230 Pārnesamā peļņa
871240 Dividendes
871250 Izmaksas direktoriem
  Nodokļi no peļņas
881000 Nodokļi no saimnieciskās darbības izdevumiem - tiešie nodokļi
881100 Ienākuma nodoklis no uzņēmuma no tekošā gada rezultātiem
881110 Ienākuma nodoklis no uzņēmuma no iepriekšējā gada rezultātiem
881140 Izdevumi atliktiem nodokļiem
881300 Nodokļi no saimnieciskās darbības izdevumiem - netiešie nodokļi
883100 Nodoklis par zemi
883200 Nodoklis par ēkām un būvēm
999000 Starpkonts