Tālrunis: +371 26320041
E-pasts: info@fiin.lv

Izsaukuma apstiprināšana

Dokumentus izsaukuma apstiprināšanai var iesniegt JEBKURĀ Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā.

Dokumentus izsaukuma apstiprināšanai iesniedz:

 • pilngadīgs Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis;
 • pilngadīgs ārzemnieks, kuram ir derīga pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā;
 • Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, kurš uzturas Latvijas Republikā ar reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību.
 • Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestāde;
 • Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas vai ārvalstu juridiskā persona;

Darba devējs, noformējot izsaukumu ārzemniekam, kuru paredzēts nodarbināt Latvijas Republikā:

 • uzrāda personu apliecinošu dokumentu un atbilstoši noformētu pilnvaru
 • iesniedz iesniegumu:
 • ja ārzemnieka profesija ir reglamentēta, iesniedz kvalifikācijas atzīšanas apliecības vai līdzvērtīga dokumenta kopiju, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām. Ja ārzemnieka profesija nav reglamentēta, iesniedz legalizēta izglītības dokumenta vai triju gadu pieredzi apliecinoša dokumenta kopiju profesijā, kurā darba devējs plāno nodarbināt ārzemnieku, pievienojot noteiktā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā. Šajā apakšpunktā minētos dokumentus neiesniedz, apstiprinot izsaukumu komercreģistrā reģistrētam valdes vai padomes loceklim, prokūristam, administratoram, likvidatoram vai personālsabiedrības biedram, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai personai, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli;
 • ja ārzemnieka darbs Latvijas Republikā paredzēts saskaņā ar darba līgumu vai uzņēmuma līgumu, iesniedz darba līguma vai tā projekta kopiju vai uzņēmuma līguma vai tā projekta kopiju; (Minētos dokumentus iesniedz arī gadījumā, ja izsaukumu noformē atkārtotas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai);
 • ja paredzēts fizisku personu nodarbināt uz uzņēmuma līguma pamata, iesniedz dokumentu, kas apliecina, ka šī fiziskā persona ir reģistrējusies kā nodokļu maksātājs un tai nav normatīvajos aktos noteikto nodokļu maksājumu parādu;
 • ja darba devējs paredz nodarbināt ārzemnieku tādā darbā, kura veikšanai ir nepieciešama atļauja (licence), iesniedz atļaujas (licences) kopiju;
 • iesniedz maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

Ja ārzemnieku plāno nodarbināt pie vairākiem komersantiem vai vairākos amatos vai profesijās pie viena komersanta, darba atļauja nepieciešama katram darba veidam.
Saņemot termiņuzturēšanās atļauju, ārzemniekam jāuzrāda derīga veselības apdrošināšanas polise.
Saņemot pirmreizējo termiņuzturēšanās atļauju vai termiņuzturēšanās atļauju pēc pārtraukuma ilgāka par 90 dienām, ārzemniekam jāiesniedz Latvijas ārstniecības iestādes izsniegta izziņa, ka persona neslimo ar tuberkulozi aktīvā fāzē.